Vedtægter

Vedtægter

§1
Orkestrets navn er Sønderjysk Concert Band. Orkestrets hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2
Orkestrets formål er at
give amatørmusikere fra Sønderjylland mulighed for at spille musik fra det danske og internationale repertoire for harmoniorkestre / concert bands
fremme interessen for og kendskabet til denne orkesterform
give dygtige amatører—herunder elever fra musik-skoler, MGK mv.—mulighed for at fungere i et stort orkester
fungere som koncertorkester, så det sønderjyske publikum får mulighed for at høre denne orkesterform i øget omfang

§3
Som medlem af orkestret kan optages enhver, som spiller et orkesterinstrument på et vist niveau, i den udstrækning orkestrets eksisterende besætning og repertoire tillader det. Medlemmer uden for det sønderjyske område, herunder fra Sydslesvig, kan optages i orkestret i det omfang, pladsen tillader det.

§4
Orkestret øver regelmæssigt i perioden september til maj, normalt to gange om måneden. Orkestret indøver et alsidigt repertoire, både originalværker og transskriptioner, således at der kan afholdes koncerter indendørs og udendørs. Orkestret skal ikke være marchorkester.
Orkestermedlemmerne har mødepligt til prøver og koncerter og skal i tilfælde af forfald melde afbud efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Kan et medlem forudse, at vedkommende i en periode/et prøveforløb ikke kan holde en rimelig mødeprocent, er det muligt at melde sig passiv for dele af en sæson. Udtrædelse af orkestret skal meddeles bestyrelsen.

§5
Orkestres medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hel eller delvis kontingentfritagelse kan bevilges af bestyrelsen.

§6
Orkestret ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen og 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen blandt orkestrets aktive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, nodearkivar og programudvalg, og kan søge assistance uden for bestyrelsen i det omfang opgaverne kræver det.

Bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at (mindst) halvdelen af bestyrelsen afgår det ene år, resten det følgende år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

§7
Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet revideres af en revisor, som vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år.
§8
Generalforsamlingen er orkestrets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden d. 15. juni. Mødet indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel ved en forudgående orkesterprøve og brevforsendelse til fraværende medlemmer, som har meldt afbud. Så vidt muligt er datoen for generalforsamlingen fastsat i forårets prøveplan. Den ordinære generalforsamling kan træffe beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Dagsordenen indeholder følgende faste punkter:
1.Valg af ordstyrer.
2.Formandens beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.
3.Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget, herunder bestyrelsens forslag til kontingent.
4.Valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Beretninger, regnskaber, budget og forslag til kontingent skal godkendes hver for sig af generalforsamlingen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Afstemning af bestemte punkter kan sættes til skriftlig afstemning, såfremt 1 medlem fremsætter ønske herom.

§9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af ønsker til dagsorden på foranledning af
1. formanden
2. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
3. 10 menige orkestermedlemmer

Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal.

§10
Orkestrets dirigent ansættes af bestyrelsen og deltager så vidt muligt i bestyrelsens møder (uden stemmeret). Såfremt der nedsættes et særligt programudvalg er dirigenten fast medlem af dette. Dirigenten vælges så vidt muligt blandt professionelle musikere. Instruktører kan tilknyttes i samråd med dirigenten.

§11
Eventuel opløsning af orkestret skal besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 2 ugers mellemrum, og hvor mindst halvdelen af orkestrets medlemmer er mødt. Heraf skal mindst 2/3 stemme for orkestrets opløsning. Herefter kan orkestret opløses, når der efter de 2 generalforsamlinger ikke har været afholdt prøver/koncerter i 6 på hinanden følgende måneder. Dette skal ske efter principperne i §9, bortset fra at
ethvert medlem kan foranledige indkaldelse
der stemmes blandt de fremmødte
ved stemmelighed afgør formandens stemme

Eventuelt overskud ved orkestrets ophør, overføres til fritids- og kulturafdelingen, Sønderborg Kommune, med henblik på fordeling til andre amatør musikalske aktiviteter inden for tilsvarende musikgenre.

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fririds- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

Generalforsamlingen afgør, hvad der skal ske med nodearkivet og de instrumenter, som er orkestrets ejendom.

Vedtaget ved stiftende generalforsamling
lørdag d. 22. januar 2000
Aabenraa Gymnasium & HF

revideret ved ekstraordinær generalforsamling 7/12-2010


3. udgave
Decemberl 2010