Info

Øvedage / arrangementer 2017 efterår

Dato Måned Tidspunkt Arrangement
29 aug 19.30-21.45 Øveaften -Aabenraa Musikskole
5 sept 19.30-21.45 Øveaften -Aabenraa Musikskole
sept 11.00-12
sept
 14  nov 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
28  nov 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole.
evt.

12

 dec 19.30-21.45 Øveaften-Aabenraa Musikskole
19.30- 21.45
19.30-21.45

2018 forår

datoer følger snarest

Dato Måned Tidspunkt Arrangement
jan 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
jan 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
feb 19.30-21.45 Øveaften –
 feb  19.30-21.45  Øveaften-Aabenraa Musiskskole
feb 13.00-21.00 Musikseminar – Dybbøl-Skole, Sønderborg AFLYST
feb 09.00-16.00 Musikseminar + koncert – Dybbøl skole AFLYST
mar 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
mar 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
apr 19.30-21.45 Øveaften + Generalforsamling Aab. Musikskole
apr 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
maj 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
maj 19.30-21.45 Øveaften – Aabenraa Musikskole
maj  19.30-21.45  Øveaften -AabenraaMusikskole
 jun